balance


Won the Oscar for Best Animated Short, 1990.

0 blah blah blahs: